99 രൂപ ചലഞ്ചിൽ പങ്കാളി ആകൂ. AMBULANCE FUND COLLECTION – Anuja